Wroclaw-EZN_Braniborska

Erasmus+

Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN VI

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Cel projektu: Lepsze przygotowanie 19 uczniów Elektronicznych Zakładów Naukowych do wejścia na rynek pracy przez wzrost kompetencji zawodowych, językowych i mobilności zawodowej, a także wzrost kompetencji społecznych, miękkich, zrozumienia wartości UE, poszanowania innych kultur i rozwoju osobistego. Projekt ma służyć także wzrostowi przygotowania zawodowego przez jednego nauczyciela kształcenia zawodowego EZN przez realizację tygodniowego programu mobilności zawodowej w Hiszpanii.

Działania w projekcie: W projekcie odbywają się kursy przygotowawcze, spotkania informacyjne, zawodowe mobilności zagraniczne oraz działania upowszechniające. Nauczyciel kształcenia zawodowego będzie realizował 5-dniowy program merytoryczny obserwacji miejsca pracy podczas pobytu w Hiszpanii.

Grupa docelowa: Uczniowie Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu,19 osób uczących się w zawodach: technik informatyk, technik elektronik. W skład uczestników wchodzi także nauczyciel kształcenia zawodowego oraz opiekunowie grupy podróżujący z uczniami do Hiszpanii.

Realizator projektu: Elektroniczne Zaklady Naukowe

Partnerzy: Sundreams Global, S.L., Isaac Peral 17, Corralejo, 35650, Las Palmas (Hiszpania)

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 57 155,00 EUR

Kwota dofinansowania: 57 155,00 EUR

Wkład Miasta: 0,00 EUR

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2022

Termin zakończenia realizacji projektu: 3108-2023

Scroll to Top